En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), assiapl.com declara haver adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries, exigides per la mateixa.

Les dades de caràcter personal que assiapl.com recull a la seva pàgina web, http://www.assiapl.com/ i en especial, les dades de client introduïts durant el procediment de contractació, són objecte de tractament automatitzat i s’incorporen en els fitxers corresponents, denominats «COMERCIAL» i «DOMINIS i REGISTRES».

En aquells casos en què la contractació no sigui realitzada online pel propi client, assiapl.com únicament conservarà les dades de caràcter personal proporcionades pel mateix, pel temps imprescindible fins que confirmi aquesta contractació.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que si escau s’estableixi amb assiapl.com, així com l’acompliment de les tasques d’informació, millora de la qualitat dels serveis, comercialització (tasca aquesta última sempre identificada com a tal) i altres activitats similars, pròpies de l’equip de ASSI.

Les dades de caràcter personal tractades en el fitxer «COMERCIAL» únicament seran cedides a aquelles entitats nacionals o internacionals que sigui necessari amb l’únic objectiu de donar compliment a les finalitats anteriorment exposades.

Les dades de caràcter personal tractades en el fitxer «DOMINIS I REGISTRES», recollits per al registre del nom de domini, canvi de titularitat o altres modificacions referides a les dades personals, seran transferits a l’Autoritat o Òrgan Nacional o Internacional registrant competent encarregada del registre del nom de domini corresponent. Aquesta transferència té com a objectiu, únicament i exclusivament, al compliment de fins directament relacionats amb les funcions legítimes del cedent a través del contracte del servei (registre o modificació del nom de domini).

El client, en emplenar el formulari de contractació, autoritza que aquestes dades per motius tècnics i operatius, siguin transferits, publicats, processats i emmagatzemats en aquests organismes.

En aquest sentit, i com a requisit establert per la ICANN o organització registrant competent, el titular del nom de domini autoritza la publicació de les dades relatives a la titularitat del nom de domini en qüestió i dels contactes administratiu, tècnic i de pagament que, segons la normativa, han de ser públics i accessibles des del whois dels registradors competents.

El client s’obliga a demanar, del titular, l’autorització per a la publicació de les dades i la transmissió dels mateixos quan aquest no coincideix amb la persona del client.

El client reconeix i accepta que els proveïdors tècnics d’alguns productes, de forma excepcional i si fos necessari per resoldre qualsevol incidència de tipus tècnic, podran accedir de manera remota al servidor físic en el qual es trobi allotjat el producte i, per tant, al contingut del mateix. Arribat el cas, les seves accions es limitarien a l’execució dels treballs necessaris per a resoldre la incidència, sense utilitzar la intervenció ni les dades a les que poguessin tenir accés per altres fins.

corpresa.com informa que, en compliment de les disposicions de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques, haurà de procedir a retenir i conservar determinades dades de trànsit generats durant el desenvolupament de les comunicacions amb la finalitat de cedir-los a les autoritats legitimades, quan concorrin les circumstàncies legals que s’hi preveuen.

En aquells casos en què corpresa.com figura com a encarregat del tractament, assumeix les obligacions establertes a la LOPD a l’efecte i manifesta que únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable del tractament i que no les aplicarà o utilitzarà amb fins diferents dels que es recullin en el contracte celebrat a l’efecte.

En aquest sentit, el client autoritza a corpresa.com, en la seva qualitat d’encarregat de tractament, a subcontractar amb tercers els serveis d’emmagatzematge i custòdia de les còpies de seguretat de dades, en aquells casos en què així sigui necessari, respectant en tot cas les obligacions imposades per la LOPD i la seva normativa de desenvolupament.

El client podrà, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, reconeguts a la LOPD. L’exercici d’aquests drets podrà realitzar el propi client des de l’eina «Àrea de Client», desenvolupada per assiapl.com i accessible des http://www.assiapl.com/, de manera autenticada, per mitjà de la connexió i contrasenya personal de l’ client. També, es poden exercitar aquests drets en els termes que la normativa aplicable estableix.

corpresa.com no es fa responsable de l’incompliment que del que disposa la LOPD, faci el client en la part que a la seva activitat li correspongui i que es trobi relacionat amb l’execució d’aquest contracte. Pel que, cadascuna de les parts no es farà responsable de l’incompliment que d’aquesta norma, faci l’altra.

El client manifesta que totes les dades facilitades per ell, són certes, correctes i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant, a assiapl.com, qualsevol modificació de les mateixes. El client respondrà de la veracitat de les seves dades i serà l’únic responsable de quants conflictes o litigis poguessin resultar per la falsedat dels mateixos.

Correu electrònic: info [@] assiapl.com